AUTEURSRECHT EN LICENTIES

Alle foto’s die door HJIMvanGasteren/Lilith  worden gemaakt zijn beschermd door auteursrecht. Zo is dat in Nederland, en in de hele westerse wereld, geregeld. Dat betekent dat u de foto’s niet mag gebruiken zonder mijn toestemming.

Rechtenvrij?

Regelmatig krijg ik de vraag of men de foto’s ‘rechtenvrij’ kan krijgen. Dat is in de auteurswet heel eenvoudig geregeld: ‘rechtenvrij’ worden creatieve werken pas 70 jaar na de dood van de maker. Tot dat moment rusten er altijd rechten op foto’s. Eigenlijk kun je stellen dat ‘rechtenvrij’ niet bestaat.

Licentie

Als opdrachtgever verkrijgt u een ‘gebruikslicentie’; dat wil zeggen het recht om de foto te gebruiken voor uw doeleinden. Deze licentie kan beperkt zijn in vorm, afmetingen, kwantiteit, medium, oplage, etc. Ze kan ook onbeperkt zijn, hetgeen wil zeggen dat de opdrachtgever de foto zonder verdere beperkingen mag gebruiken. Doorgaans is dit het gebruik waarop men doelt als men vraagt om ‘rechtenvrije beelden’. De gebruikslicentie wordt bij elke opdracht vastgelegd in een contract tussen klant en HJIMvanGasteren/Lilith.
De gebruikslicentie is altijd voor één partij. Eventuele anderen die ook van de foto gebruik willen maken dienen dit altijd te regelen met de fotograaf. Het is mogelijk voor een opdrachtgever om de gebruiksrechten voor meerdere partijen af te kopen.

Naamsvermelding

Regelmatig wordt me gevraagd of men een foto mag gebruiken in ruil voor naamsvermelding. Dit wordt dan gezien als een eerlijke ruil. Echter: volgens de auteurswet heeft een maker van een werk bij publicatie altijd recht op vermelding van zijn of haar naam. Hier ga ik als professionele fotograaf dus niet op in.

Inbreuk

Regelmatig ontdek ik door mij gemaakte foto’s in publicaties en op het internet die gebruikt worden zonder toestemming. Het is via Google relatief makkelijk om door mij gemaakte beelden op te sporen. Vaak is mijn naam ©HJIMvanGasteren of ©Lilith van de foto verwijderd en is de foto gepubliceerd zonder naamsvermelding. In alle gevallen wordt hier duidelijk tegen opgetreden.
De kosten die dit met zich meebrengt zijn aanzienlijk (vaak een veelvoud van de kosten van een gebruikslicentie) en worden verhaald op de inbreuk plegende partij. Daarbij wordt gebruik gemaakt van juristen die gespecialiseerd zijn in auteursrecht.

Licentiekosten

U wilt een foto gebruiken die door HJIMvanGasteren/Lilith is gemaakt. Dat kan! We kunnen daarvoor een prijs afspreken.
Denk hierbij aan:
Particulier gebruik (geen publicatie)
Zakelijk gebruik (eenmalig, op één plaats)
Enz.
Bij licentie van meerdere beelden is een pakketprijs mogelijk.
U ontvangt in alle gevallen een hoge resolutiebestand via email.

Aangesloten bij Pictoright

 

LEVERINGSVOORWAARDEN HJIMvanGasteren (voorheen Lilithlove/Lilith)

HJIMvanGasteren is de handelsnaam van HJIMvanGasteren, mede handelend onder de naam Henriëtte JIM van Gasteren Fotografie, H. van Gasteren Fotografie, Henriëtte van Gasteren Fotografie alsook Lilith en Lilithlove, gevestigd te 1081 VB Amstelveen, aan het adres Heemraadschapslaan 34, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14103039.

 

Artikel 1                                Begrippen

 

 1. HJIMvanGasteren is fotografe en tevens gebruiker van onderhavige leveringsvoorwaarden, zij exploiteert onder meer een webshop door middel waarvan haar fotografische werken, boekwerken, drukwerk en merchandise worden verkocht. Verder verzorgt zij – zonder uitputtend te zijn – in opdracht; fotoshoots, masterclasses en presentaties.
 2. Onder wederpartij wordt voor de toepassing van deze leveringsvoorwaarden verstaan particulieren en/of bedrijfsmatige of beroepsmatige klanten/wederpartijen in de zin van art. 6:231 BW.
 3. Onder HJIMvanGasteren wordt voor de toepassing van deze leveringsvoorwaarden verstaan mevrouw Henriëtte JIM vanGasteren (voorheen Lilith of Lilithlove) en door haar aangewezen medewerkers of zelfstandigen/ondernemingen die zich met medeweten en goedvinden van de wederpartij in opdracht en onder toezicht van HJIMvanGasteren met de uitvoering van de opdrachten en verkopen (mede) bezig houden.

 

Artikel 2                                Het tot stand komen van de overeenkomst

 

 1. Op alle overeenkomsten, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan, offertes, leveringen en diensten van HJIMvanGasteren zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij door HJIMvanGasteren uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door HJIMvanGasteren zowel mondeling, schriftelijk als digitaal worden gedaan. Pas nadat het aanbod schriftelijk en/of digitaal is aanvaard of door HJIMvanGasteren schriftelijk of digitaal is bevestigd aan de wederpartij, is de opdracht en/of koopovereenkomst bindend.
 3. De offertes en aanbiedingen die door HJIMvanGasteren worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 4. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en exclusief verzendkosten c.q. transportkosten.
 5. Indien buitenlandse ondernemingen gebruik willen maken van levering vrij van BTW dienen zij daarvoor verificatoire bescheiden te overleggen, waaruit die vrijstelling en export blijkt, waaronder in ieder geval een BTW-nummer.

 

Artikel 4                                De verplichtingen van HJIMvanGasteren en leveringen

 1. HJIMvanGasteren verplicht zich om zaken te leveren die voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. HJIMvanGasteren zal fotografisch werk leveren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te gaan van de kwaliteitseisen waarin een fotograaf gebruikelijk werkt.
 3. HJIMvanGasteren levert haar fotografisch werk af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.
 4. De afdrukkleuren van fotografisch werk kunnen afwijken van de beeldschermkleuren, zulks in verband met het gebruikte beeldscherm, monitor, instellingen en externe (licht-)factoren.
 5. In verband met print- en drukprocessen kunnen geringe kleurafwijkingen en dergelijke mogelijk zijn in het geleverde fotografische werk.
 6. Alle door HJIMvanGasteren genoemde of overeengekomen termijnen en opleverdata en leveringsdata zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door HJIMvanGasteren genoemde of overeengekomen termijnen/data, gelden steeds als streefdata, binden HJIMvanGasteren niet en hebben een indicatief karakter. Door omstandigheden kunnen data/termijnen door HJIMvanGasteren worden gewijzigd. Overschrijding of wijzigingen daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van HJIMvanGasteren opleveren en derhalve wederpartij niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 7. Levering geschiedt eerst nadat volledige betaling voor het betreffende werk, dienst, bestanden of ander product is ontvangen.
 8. Levering geschiedt via postverzending tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen of gezien het gewicht, de aard en of omvang anders dient te worden getransporteerd.
 9. De kosten van verzending, transport of andere kosten verbonden aan de levering (bijv.) verzekeringskosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. Het geheel of gedeeltelijk tenietgaan, schade van welke aard dan ook ten gevolge van verzending c.q. transport zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Vanaf het moment verzending van het werk door HJIMvanGasteren is het werk voor risico van de wederpartij.
 11. Het niet nakomen van enige verplichting ten gevolge van ziekte van HJIMvanGasteren levert nimmer een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op. Evenmin kan ziekte worden toegerekend wegens het niet behalen van bepaalde termijnen. Ziekte wordt door partijen aangemerkt als overmacht.
 12. HJIMvanGasteren spant zich in om de overeengekomen termijnen en opleverdata in acht te nemen. HJIMvanGasteren is niet gebonden aan termijnen of opleverdata wegens onvoorziene omstandigheden, wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst, meerwerk of wijziging van specificaties.
 13. Indien de inhoud en/of vormgeving van zaken van de wederpartij geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal HJIMvanGasteren deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de haar bekende ideeën, uitgangspunten en doelen van de wederpartij.
 14. Lilith zal haar fotografisch werk en andere werken met zorg ontwikkelen, uitvoeren en leveren en indien zo veel als mogelijk met inachtneming van de wensen van wederpartij voor zover mogelijk en vallende binnen de overeengekomen prijs.

 

 

Artikel 5                                Acceptatie, wederpartij gebruiksrecht

 

 1. Leveringen van zaken door HJIMvanGasteren aan wederpartij geschieden onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat aan alle verplichtingen jegens HJIMvanGasteren is voldaan. Bij non-betaling is HJIMvanGasteren gerechtigd de geleverde zaken als eigenaar terug te nemen en zich deze tot zich te nemen en te houden.
 2. HJIMvanGasteren verleent de wederpartij slechts een niet overdraagbaar en niet (sub)licenteerbaar recht tot gebruik van de werken totdat aan alle verplichtingen jegens HJIMvanGasteren is voldaan. Bij non-betaling is HJIMvanGasteren gerechtigd deze licentie in te trekken.
 3. HJIMvanGasteren kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan HJIMvanGasteren toe te rekenen oorzaken of indien de fouten na verloop van twee weken na levering worden gemeld. Wederpartij heeft derhalve de plicht de zaken direct na levering te onderzoeken op eventuele gebreken.
 4. Partijen komen overeen dat de door HJIMvanGasteren geleverde werken enkel voor eigen gebruik worden gebruikt. Het staat wederpartij zonder schriftelijke toestemming van HJIMvanGasteren niet vrij het gebruik te verruimen of voor andere doelen en/of producten te gebruiken dan overeengekomen, tenzij HJIMvanGasteren de volledige auteursrechten heeft overgedragen of daarvoor een schriftelijke licentie heeft verleend. Dit geldt eveneens voor alle door HJIMvanGasteren geleverde foto’s en fotografische werken die zonder schriftelijke toestemming van HJIMvanGasteren niet voor ander doeleinden mogen worden gebruikt.
 5. De handelsnaam HJIMvanGasteren en/of Lilith/Lilithlove/Henriëtte van Gasteren Fotografie/Henriëtte JIM van Gasteren/H. van Gasteren Fotografie mag zonder schriftelijke toestemming/licentieovereenkomst van HJIMvanGasteren niet gebruikt worden, ook niet voor promotionele doeleinden.
 6. Het gebruik van het merk en/of handelsnaam HJIMvanGasteren en/of Lilith/Lilithlove/Henriëtte van Gasteren Fotografie/Henriëtte JIM van Gasteren/H. van Gasteren Fotografie wordt schriftelijk overeengekomen met duidelijke omschrijving van het doel van het gebruik, de wijze van gebruik en de begrenzingen. De licentie voor gebruik is altijd tijdelijk en kan bij overtreding of misbruik of non-betaling van facturen worden ingetrokken.

 

Artikel 6                                Aansprakelijkheid van HJIMvanGasteren

 

 1. HJIMvanGasteren is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het tekort schieten van HJIMvanGasteren, en/of bij haar in dienst zijnde werknemers, medewerkers of de door HJIMvanGasteren ingeschakelde (hulp)personen
 2. De aansprakelijkheid van HJIMvanGasteren voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het te kort schieten in de nakoming door HJIMvanGasteren en/of bij haar in dienst zijnde werknemers of medewerkers en/of door HJIMvanGasteren ingeschakelde (hulp)personen, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die HJIMvanGasteren tot het moment van de tekortkoming aan, in het kader van deze overeenkomst in rekening heeft gebracht. HJIMvanGasteren is gerechtigd de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor hulppersonen die HJIMvanGasteren op aanwijzing van wederpartij heeft ingeschakeld, is HJIMvanGasteren niet aansprakelijk.
 3. Voor andere indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door wederpartij geleden directe vermogensschade is HJIMvanGasteren niet aansprakelijk en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Wederpartij is gehouden om per direct, doch binnen 2 weken na levering van het werk en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijs had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan HJIMvanGasteren. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is HJIMvanGasteren op geen enkele wijze jegens wederpartij aansprakelijk.
 5. HJIMvanGasteren is te allen tijde gerechtigd om de door wederpartij geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de levering en de aard van de werk, bijvoorbeeld door reparatie en/of herstel van de gemaakte fouten, of vervanging van gebrekkige zaken door nieuwe zaken. In dit kader dient ten alle tijden aan HJIMvanGasteren schriftelijk de mogelijkheid moet worden geboden de fouten te herstellen en/of reparaties uit te voeren of deugdelijke zaken te leveren binnen een redelijke termijn.
 6. Wederpartij is verplicht eventuele schade zo veel als mogelijk te beperken en is gehouden daartoe de nodige maatregelen te treffen.
 7. HJIMvanGasteren is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, waaronder begrepen tekstuele fouten die de wederpartij in de testversies had kunnen constateren.
 8. HJIMvanGasteren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk door een derde, bijvoorbeeld hacking, lekken of andere onrechtmatige inbreuken op de website door een derde, onrechtmatige onderschepping van e-mail door derden.

 

Artikel 7                De verplichtingen van de wederpartij

 

 1. Wederpartij is verplicht om aan HJIMvanGasteren het in rekening gebrachte honorarium, kosten of de koopprijs te betalen.

 

Artikel 8                                Auteursrechten en portretrecht

 

 1. Alle auteursrechten van door HJIMvanGasteren geleverde, werken zijn exclusief voorbehouden aan HJIMvanGasteren.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming/overeenkomst van HJIMvanGasteren is de wederpartij derhalve niet gerechtigd om de door HJIMvanGasteren gemaakte werken te openbaren, te verveelvoudigen en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan schriftelijk overeengekomen.
 3. Toestemming voor het gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie waarvoor een billijke vergoeding tussen partijen wordt overeengekomen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij niet gerechtigd sublicenties te verlenen aan derden.
 5. Overdracht van auteursrechten door HJIMvanGasteren geschiedt enkel en uitdrukkelijk bij schriftelijke overdrachtsovereenkomst.
 6. Enkel na schriftelijke overdracht van het auteursrecht als genoemd in het vorige lid kan wederpartij het werk op de schriftelijk overeengekomen wijze gebruiken.
 7. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van HJIMvanGasteren.
 8. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door HJIMvanGasteren gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 9. De naam van HJIMvanGasteren dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 10. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt HJIMvanGasteren een vergoeding toe van tenminste 100% van de door HJIMvanGasteren gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 11. Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van HJIMvanGasteren op deze reproducties wordt aangebracht.
 12. De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 Auteurswet in acht.
 13. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt HJIMvanGasteren een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de HJIMvanGasteren gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 9                 Leveringsvoorwaarden van wederpartij        

 

 1. Andere algemene en bijzondere voorwaarden van de wederpartij zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van HJIMvanGasteren en HJIMvanGasteren deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 10                              Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

 

 1. Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die HJIMvanGasteren sluit met de wederpartij, de totstandkoming daarvan en voorts alle door HJIMvanGasteren uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 3. In geval van een eventuele onverhoopte procedure is bij uitsluiting de Rechtbank Limburg bevoegd van een geschil tussen partijen kennis te nemen.